تبلیغات


2451

میدونم اینقدر دیوونه ای که هنوز اینجا را میخونی 

میدونم چرا جواب تلفنم را نمیدی

آره درست فهمیدی 

برای خودم اون سوالها را پرسیدم 

ناراحتی نداره عزیزم 

فکر کن ببین کی منو به اینجا رسوند

احیانا تو نبودی؟

پس سخت نگیر قهر هم نکن 

ازت متنفرم منبع این نوشته : منبع